ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mely létrejött a FE-GÁL Kft./Gáll Travel Utazási Iroda (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5. Fsz./7., Tel. 42/512-766, Adószám: 13631141-2-15, Bankszámlaszám: 11600006-00000000-18283963 Erste Bank, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedély száma: U-000698, vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt.), valamint
Név, lakcím:
A foglalás pozíciószáma:
A továbbiakban Utas között, az alábbi feltételek szerint:
1./ A Gáll Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra a 2013. évi V. Tv. (Ptk.), valamint az utazási szerződésről szóló, 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (Uszr.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A hajóutakra vonatkozóan jelen utazási feltételeken kívül, a hajótársaságok saját rendelkezései alapján, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a lemondási feltételekre), amelyek szintén szerves részét képezik az utazási szerződésnek. Repülőjegyek foglalásakor jelen utazási feltétel oly módon változik, hogy a repülőjegyeket azonnal, 100%-ban köteles az utas kifizetni, annak módosítása és lemondása speciálisan az adott repülőjegyre vonatkoztatva kerülnek meghatározásra.
2./ Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és a részvételi díjat az utazási iroda programajánlata és az utazási szerződés tartalmazza. A részvételi díj az utazás során biztosított szolgáltatások árát, a szervezési költséget, valamint szolgáltatástól függően az áfát tartalmazza. A Gáll Travel Utazási Iroda fenntartja a jogot a szálláshely, illetve az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.
3./ Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utas az utazási iroda ajánlata szerinti szolgáltatásokat megrendelte, a megrendelést az utazási iroda elfogadta, és a megrendeléssel egy időben az utas a díjelőleget, repülőjegy esetében a teljes díjat megfizette, valamint aláírásukkal a szerződésben mindezt érvényesítették. Megrendelésnek tekinthető, ha az utas a Gáll Travel Utazási Iroda ajánlatát az utazási iroda tájékoztatója szerint elfogadja, és az utazási szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek tekinti.
4./ Az utazás díjelőlege a részvételi díj 40 %-a. Az utas a teljes részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül köteles befizetni. Amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Gáll Travel Utazási Irodára, úgy ettől a rendelkezéstől el lehet térni. A fizetési kötelezettségének esedékességéről az Utas külön felhívást nem kap, amennyiben az Utas a szerződéskor ismertetett befizetési feltételeket saját érdekkörében felmerült mulasztása miatt nem tartja be, akkor a befizetési határidő lejárta után a Gáll Travel a szerződést a részvételi díj 30 %-ának megfelelő mértékű bánatpénz felszámítása mellett, felbontottnak tekinti. A fizetési határidők be nem tartása esetén a Gáll Travel Utazási Iroda jogosult az utazási szerződést megszűntnek tekinteni, a megrendelt szolgáltatásokat lemondani.
5./ A részvételi díj útlemondási biztosítást nem tartalmaz. Az utazási iroda és az utas között útlemondási szerződés jöhet létre a teljes részvételi díj 5%-ának befizetése ellenében. Ez a biztosítási módozat kizárólag a jelentkezéssel, ill. az előleg megfizetésével egyidejűleg köthető. Nem alkalmazható viszont az utazás megkezdése előtti 14 napon belüli jelentkezés esetén.
6./ A Gáll Travel Utazási Iroda részvételi díját belföldi vagy külföldi hatósági ár, devizaárfolyam, közlekedési költségek árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A módosított részvételi díj a költségek emelkedésének mértékével arányosan változik, azaz az igazolt költségemelkedések %-os mértékével arányosan kell megemelni a részvételi díjat, a részvételi díjban feltüntetett költségelemek arányosításával. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az Utazási Iroda, az utast haladéktalanul értesíti. Az utas, az értesítéstől számított 3 napon belül elállhat az utazási szerződéstől, ebben az esetben a befizetett összeg maradéktalanul visszajár.
7./ A bánatpénzzel terhes lemondási határidőn kívüli szerződésbontás, vagy bármilyen módosítás esetén a Gáll Travel Utazási Iroda módosításonként 2000 Ft, lemondás esetén személyenként 4000 Ft kezelési költséget számít fel.
Az utasnak jogában áll az utazást lemondani meghatározott bánatpénz kötelezettség mellett.
A bánatpénz a részvételi díjhoz igazodik és a következőképpen alakul:
• Utazás megkezdését megelőző 60 - 35 nap között a részvételi díj 10%-a
• Utazás előtt 35 - 21 nap között a részvételi díj 40%-a
• Utazás előtt 20 - 11 nap között a részvételi díj 75%-a
• 10 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 100%-a fizetendő.
8./ Az utazási iroda az utazás megkezdése előtt 20 nappal elállhat az utazási szerződéstől (a befizetett összeg visszatérítése mellett) a csoport meglétéhez szükséges minimális utaslétszám hiányában, melynek tényéről az utazásszervező az utasokat írásban értesíti. Abban az esetben, ha az utazást a szerződés megkötésekor előre nem látható, az emberi életet, az egészséget, illetve a vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti, az utazási iroda az utazás megkezdése előtt 20 nappal elállhat az utazási szerződéstől.
9./ Amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, úgy ezen tekintetben az Uszr. 9. § (4) bekezdés a.) pontjában írt rendelkezésekre figyelemmel, az utazási iroda mentesül az esetlegesen felmerülő kár megtérítése alól.
10./ Az utas jogosult az utazásban való részvételi jogát átruházni, ha az utazási irodát erről időben tájékoztatja és vállalja a 7. pontban leírtaknak megfelelő többletköltséget.
11./ Az utas poggyászának őrizetéről az utazás során, valamint a szálláshelyen maga gondoskodik. Határokon, várakozóhelyeken, közlekedési eszközökön stb. elveszett poggyászokért az utazási iroda felelősséggel nem tartozik.
12./ Az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokról, előírásokról (útlevél, vízum, vámszabályok, devizarendelkezések, egészségügyi előírások) az utazási iroda tájékoztatja az utast.
13./ A Gáll Travel az utazás előtt megmaradt helyeit üzletpolitikai okokból esetenként kedvezményes áron értékesítheti (last minute akció). Ez esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak visszatérítés nem jár.
14./ Az utas (a szerződés hibás teljesítése esetén) kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Gáll Travel Utazási Iroda képviselőjével (idegenvezető, szállásadó). Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét, a hazaérkezést követően legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül szóban, vagy írásban jelezheti. Késedelmes bejelentés esetén az iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazási iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról az utast tájékoztatni.
15./ Az utazási iroda nem köteles a részvételi díj összegét mérsékelni, amennyiben az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.
16./ Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
17./ Az általános utazási feltételeket az utas jelentkezéskor elolvassa, és annak tudomásulvételét aláírásával igazolja. Amennyiben az utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt.
18./ A Gáll Travel Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésének elsődleges módja, a felek közötti egyeztetés, ennek eredménytelensége esetén, az általános hatáskörű és illetékességű Bíróság jár el.
 
Kelt:
..........................................                              ..........................................
FE-GÁL Kft./Gáll Travel Utazási Iroda                                           Utas