Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

Letölthető változat (docx, PDF)


Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

(Az utazó – az érintett – ezen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy a FE-GÁL Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.)

FE-GÁL Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5. Fsz./7.) a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatását a weboldal, a foglalásnál/regisztrációnál személyesen átadott Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Alulírott  ………………………………………………………………………………..a jelen nyilatkozat megtételével:

  • Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam,
  • engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
  • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa,
  • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU rendelet értelmében nem biztonságosnak tekinthető adatkezelőnek továbbítsa,
  • nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási okmány száma, telefonszám, e-mail cím, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett) utazásával összefüggő kívánságának teljesítése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának, valamint visszavonásának következményei:

  • nem jön létre az utazási szerződés a FE-GÁL Kft-vel,
  • a megkötött utazási szerződést a FE-GÁL Kft. azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól.

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: A Ptk. szerinti elévülési idő lejárta, illetve az utazó (az érintett) adattörlési igényének bejelentése.

 

Kelt:                                                                                                                                        aláírás